کمیته اجرایی

صفحه اصلی > کمیته اجرایی

کمیته اجرایی

 

دکتر سید آرش سید شمس طالقانی

دکتر مسعود اعتصامی

دکتر سید محمدحسین شریفی

مهندس شهاب شادآرام

مهندس فرج کریمی مجد

مهندس اشکان حسابی

مهندس محمدرضا مجد یزدی

سارا رحیمی

مهدی بابایی

هاجر نژادفر

مهندس اعظم رحیمی

مهندس سارا کی پور

مریم نیکیان

مهندس مونا خالقیان

مهندس الهام سلگی

مهندس سمانه شیریان