ساختار سازمانی کنفرانس

درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >

رئیس کنفرانس
آقای دکتر فتح اله امی
دبیر کنفرانس
آقای دکتر احمد طالب زاده
دبیر علمی
آقای دکتر سید آرش سید شمس طالقانی
دبیر اجرایی
آقای مهندس حسن میرزایی